Privatumo politika

 1. UAB Clovin Baltic Privatumo politika.

Kai Jūs – UAB Clovin Baltic Klientas ar kitas besidomintis fizinis asmuo (toliau – „Jūs“, „Klientas“) – naudojatės mūsų Paslaugomis ar kreipiatės pateikdami savo informaciją, mes – UAB Clovin Baltic (toliau – „mes“) – tampame Jūsų asmens duomenų valdytoju. Asmens duomenų tvarkymo bei privatumo apsaugos principų bei taisyklių aprašą trumpiau vadinsime Privatumo politika ir ja siekiame informuoti apie UAB Clovin Baltic užtikrinamą Jūsų privatumo apsaugą bei padėti Jums suprasti, kaip ir kokie Jūsų Asmens duomenys yra tvarkomi UAB Clovin Baltic, bei kokias su tuo susijusias teises ir atsakomybes Jūs turite.
Tvarkydami Jūsų – duomenų subjektų – Asmens duomenis, laikomės Reglamento, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių Asmens duomenų apsaugą, taip pat – kompetentingų institucijų nurodymų ir rekomendacijų.
Privatumo politika gali būti atnaujinama.

 1. Pagrindinės Privatumo politikoje naudojamos sąvokos

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis;
Klientas – bet koks asmuo, kuris užsisako, perka ar naudojasi mūsų Paslaugomis, arba kuris išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su UAB Clovin Baltic teikiamomis Paslaugomis.
Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).
Paslaugos – UAB Clovin Baltic ir/ar jos partnerių tiek elektroniniu, tiek ne elektroniniu būdu siūlomi ir teikiami produktai ir (ar) paslaugos.
Prisijungimo duomenys – interneto protokolo (IP) adresas ir interneto paslaugų tiekėjas, naudojamas prijungti įrenginį prie interneto, naršyklės tipas ir versija, laiko zonos nuostatos, naršyklės įskiepio tipas ir versija, operacinė sistema ir platforma, prisijungimo vieta, šrifto kodavimas, visas universalusis adresas (angl. URL Uniform Resource Locator (URL)), Jūsų peržiūrėti produktai.
Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“.

 1. Kokią Klientų informaciją renka bei saugo UAB Clovin Baltic?

Priklausomai nuo teikiamų Paslaugų pobūdžio UAB Clovin Baltic gali rinkti bei tvarkyti šiuos Kliento duomenis:
• pagrindinė identifikuoto Kliento informacija: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;
• informacija apie Klientui teikiamas įsigyjamas Paslaugas: : informacija apie pasirinktas prekes ir paslaugas;
• kiti duomenys: naujienlaiškių prenumeratoriai.

 1. Kodėl UAB Clovin Baltic renka Jūsų duomenis?

Numatytus duomenis renkame ir naudojame tik teisės aktuose numatytais pagrindais tam, kad galėtume suteikti Jums savo Paslaugas, siųsti pranešimus, pasiūlymus ir informaciją apie akcijas, apsaugoti savo ir trečiųjų šalių teises bei interesus, vykdyti įstatymuose numatytas pareigas.
Jūsų mums patikėtus arba sukuriamus (sugeneruojamus) Asmens duomenis mes naudojame šiems tikslams įgyvendinti:
• Rašytinės, nuotolinės ar konkliudentinės (veiksmais patvirtintos) sutarties sudarymui ir vykdymui (Paslaugų teikimui) bei teikiamų Paslaugų kokybės užtikrinimui;
• tiesioginei rinkodarai bei bendram informavimui apie naujus produktus ir paslaugas (jei nesate atsisakę tokių pranešimų);
• Klientų aptarnavimui, informacijos teikimui;
• buhalterinei apskaitai;
• trečiųjų asmenų teikiamų Paslaugų prieigos suteikimui (įskaitant Kliento identifikavimą), apskaitai ir įmokų surinkimui;
• statistiniams ir rinkodaros tyrimams;
• Įstatymuose numatytų teisinių pareigų vykdymui;

 1. Kaip UAB Clovin Baltic renka Jūsų duomenis?

Jūsų duomenis gauname šiais būdais:
• Jums asmeniškai pateikus informaciją (pvz., pildant mūsų paraiškas, mūsų internetinėje svetainėje elektroniniu būdu, teikiant užklausas, per socialinę žiniasklaidą, paštu, el. paštu, telefonu, tiesioginių vaizdo pokalbių metu, kitomis ryšio priemonėmis);
• Automatiškai, kai naudojatės prekybosbaze.lt interneto svetaine, ar kitomis, kurias valdo UAB Clovin Baltic – tokiu būdu yra fiksuojami Jūsų Prisijungimo ir/ar naršymo duomenys. Didžioji dalis automatiškai renkamos informacijos yra renkama per „slapukus“ (angl. cookies) ir kitas panašias technologijas. Išsamią informaciją apie duomenų naudojimą bei saugumą UAB Clovin Baltic internetinėse svetainėse atskirai skelbiame Slapukų naudojimo politikoje.

 1. Kaip UAB Clovin Baltic užtikrina tvarkomų Jūsų Asmens duomenų saugumą?

UAB Clovin Baltic surinkti Jūsų asmens duomenys saugomi spausdintuose dokumentuose (dokumentų kopijose) ir/arba mūsų informacinėse sistemose. Automatizuotu būdų tvarkydami Jūsų duomenis, jų saugumo pagal Reglamentą ir galiojančius nacionalinius teisės aktus užtikrinimui, mes parenkame ir naudojame teisės aktuose įtvirtintas technines ir organizacines duomenų saugumo priemones. O taip pat UAB Clovin Baltic veikloje atidžiai vadovaujamės Reglamente numatytais Asmens duomenų apsaugos ir tvarkymo principais:
• duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
• duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
• renkami adekvatūs, tinkami duomenys ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
• duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad Asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
• duomenys laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
• duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas Asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
• duomenys tvarkomi tokiu būdu, kad būtų laikomasi aukščiau įvardintų principų ir mes sugebėtume tai įrodyti (atskaitomybės principas).

 1. Kaip ilgai UAB Clovin Baltic saugo Jūsų duomenis?

Mes saugome Asmens duomenis tiek laiko, kiek reikia šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams pasiekti ir įgyvendinti, atsižvelgiant į Klientams teikiamų Paslaugų ir su jais sudaromų sutarčių pobūdį, išskyrus atvejus, kai ilgesnis Asmens duomenų ir susijusių dokumentų saugojimo terminas yra nustatytas arba leidžiamas pagal taikomus norminius teisės aktus ir yra reikalingas (pvz., privalomi buhalterinių ar kitų dokumentų saugojimo terminai, ieškinio senaties terminas ir kt.).

 1. Kam UAB Clovin Baltic gali perduoti Jūsų duomenis?

Privatumo politikoje nustatytiems tikslams pasiekti UAB Clovin Baltic Jūsų duomenis gali perduoti ar suteikti prieigą prie Jūsų duomenų šiems duomenų gavėjams:
• kitiems duomenų valdytojams, kuriems Asmens duomenys teikiami dėl Paslaugų teikimo ar teisės aktuose numatytų įpareigojimų įgyvendinimo (pvz., pašto, siuntų pristatymo paslaugų teikėjams);
• Subjektams, turintiems teisę gauti informaciją pagal teisės aktų reikalavimus (pvz., teismai, valstybės ir savivaldybių institucijos ir pan.), tik ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančių teisės aktų reikalavimus.
• Duomenų tvarkytojai, kuriems UAB Clovin Baltic perduoda Jūsų asmens duomenis ar sudaro prieigą prie Jūsų duomenų, gali būti įsisteigę už Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės ribų. Tokiems tvarkytojams duomenys perduodami tik tokiu atveju, kai tai yra leidžiama pagal teisės aktų reikalavimus ir tik imantis visų reikiamų priemonių dėl Jūsų privatumo apsaugos užtikrinimo.

 1. Kaip UAB Clovin Baltic teikia savo Paslaugų pasiūlymus?

Visus aktualius UAB Clovin Baltic Kliento sutikimus galite lengvai valdyti (pateikti ar atšaukti) savo paskyroje e-duona.lt.

 1. Kokios Jūsų turimos teisės?

Kiekvienas UAB Clovin Baltic Klientas ar kitas suinteresuotas asmuo turi šias teises, susijusias su jo Asmens duomenimis: • susiekti su mumis ir aptarti kylančius klausimus dėl UAB Clovin Balticatliekamo Asmens duomenų tvarkymo;
• gauti iš UAB Clovin Baltic patvirtinimą, ar su juo susiję Asmens duomenys yra tvarkomi, o jei tokie Asmens duomenys yra tvarkomi – turi teisę susipažinti su tvarkomais Asmens duomenimis ir su jais susijusia informacija;
• gauti savo paties pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir, jei įmanoma, prašyti perduoti tokius duomenis kitam paslaugų teikėjui;
• reikalauti ištaisyti savo Asmens duomenis, jeigu duomenys yra netikslūs, arba papildyti neišsamius duomenis;
• reikalauti ištrinti savo kaip UAB Clovin Baltic Kliento Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi Kliento sutikimo pagrindu, jei Klientas atšaukia atitinkamą sutikimą.

 • reikalauti apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą (išskyrus saugojimą), pvz., laikotarpiui, per kurį UAB Clovin Baltic ištaisys netikslius duomenis arba išanalizuos, ar yra teisinė galimybė ištrinti Kliento Asmens duomenys pagal jo pateiktą prašymą;
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi Kliento Asmens duomenys siekiant teisėtų UAB Clovin Baltic arba trečiųjų šalių interesų, jeigu Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, taip pat tuo atveju, jeigu Asmens duomenys yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
  • atšaukti savo sutikimą tvarkyti Asmens duomenis. Tokiais atvejais, kai Asmens duomenų tvarkymas būtinas Paslaugų teikimui, atšaukus sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, UAB Clovin Balticnebegalės teikti Jums tokių paslaugų ar prekių.
 1. Kaip Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis?

Klientas savo teises įgyvendina teikdamas konkretų prašymą kontaktais, kurie pateikiami Privatumo politikos dalyje „Kaip Jūs galite su mumis susisiekti?“. Klientams ar kitiems suinteresuotiems asmenims fiziniams informacija, susijusi su jų teisių įgyvendinimu, yra teikiama nemokamai, išskyrus specialius Reglamente numatytus išimtinius atvejus, kurie aptariami žemiau šiame skyriuje. Klientas, teikiantis prašymą susipažinti su UAB Clovin Baltic tvarkomais jo Asmens duomenimis ar nurodymą dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, privalo patvirtinti savo tapatybę pateikiant asmens dokumentą ar taikant elektronines tapatybės patvirtinimo priemones.
UAB Clovin Baltic ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo prašymo gavimo, pateikia (net ir esant neigiamam UAB Clovin Baltic atsakymui dėl galimybės pasinaudoti turimomis asmens teisėmis), Klientui informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Kliento prašymą dėl jo teisių įgyvendinimo arba nurodo veiksmų nesiėmimo priežastis. Laikotarpis prašomai informacijai pateikti prireikus gali būti pratęstas dar 2 mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Kai Klientas prašymą pateikia elektroninės formos priemonėmis, informacija jam taip pat pateikiama, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai Klientas paprašo ją pateikti kitaip.
Kliento gautą prašymą dėl teisių įgyvendinimo nagrinėti gali būti atsisakyta arba už tai gali būti imamas atitinkamas mokestis, jei prašymas yra aiškiai nepagrįstas arba perteklinis, taip pat kitais norminiuose aktuose nustatytais atvejais.
Jeigu Klientas mano, kad jo Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, ir/ar Klientas nesutinka su UAB Clovin Baltic sprendimais dėl jo Asmens duomenų tvarkymo, Klientas turi teisę pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt)

 1. Kaip Jūs galite susisiekti su UAB Clovin Baltic?

Prašome kreiptis turint klausimų, prašymų ar pastabų dėl UAB Clovin Baltic Privatumo politikos arba atliekamo Asmens duomenų tvarkymo šiais kontaktais:
Elektroninėmis priemonėmis:
UAB Clovin Baltic klientams –per savo prekybosbaze.lt svetainėje paskyrą. Kitais atvejais – elektroniniu paštu norbertas@clovinbaltic.com.
Telefonu: +370 687 17000.
Arba adresu: S. Kerbedžio g. 23, LT-35184 Panevėžys.